Vianočná súťaž o webstránku v hodnote 500 EUR!

Vianočná súťaž o webstránku v hodnote 500 EUR!

Webstránky Nové Zámky, Webstránka Nové Zámky, dobrá Webstránka
Webstránka zadarmo!

Pravidlá Vianočnej súťaže zverejnené 18.12.2017.

Napíšte nám do komentára, názov firmy a zdieľajte tento príspevok.

Súťaž končí 15.1.2018

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.1          Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže dobrýBRAND – v zastúpení Dávid Dráfi (ďalej len „Organizátor“)

1.2          Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) oznámi organizátor na svojej facebookovej stránke

1.3. Zapojením sa do súťaže súťažiacemu nevzniká žiadny záväzok voči Organizátorovi.

  1. ZAMERANIE SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI

2.1  Súťaží sa o 1 ks – webstránku v hodnote 500 EUR s maximálne 4 pod-stránkami ( HOME/SLUŽBY/GALÉRIA/KONTAKT )

2.2  Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor jedného víťaza.

2.3  Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. a)  zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia
  2. b)  napíšte nám do komentára názov firmy alebo meno súťažiaceho

III.  PRIEBEH HLASOVANIA A VYHODNOTENIE

3.1  Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.3 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2  Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje
Organizátor jedného výťaza.

3.4  Organizátor môže vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5  Víťaz bude zverejnený na Facebookovej stránke organizátora

3.6  Súťažiaci je povinný prevziať si cenu osobne v priestoroch určených organizátorom – bližšie informácie o prevzatí ceny dostane víťaz v súkromnej správe na FB.

  1. CENY A OSTATNÉ USTANOVENIA

4.1  Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhra nie je vymáhateľná a nevzniká na ne právny nárok.

4.2  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na FB stránke organizátora. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3  Cenu nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4  Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania súkromnou správou na jeho profile.

4.5  V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nezadá správne kontaktnéúdaje, alebo si cenu nevyzdvihne na vyzvanie 7 dníod kontaktovania cena prepadá ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

4.6  Cena je neprenosná

4.7  Výherca je povinný prevziať si cenu do 7 kalendárnych dní oddoby, keď bol v súvislosti s výhrou kontaktovaný organizátorom. V prípade, že si výhru neprevezme v stanovenej lehote, výhra prepadá ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu.

4.8  Platnosť výhry je do 25.1. 2018.

4.9  Grafické alebo fotografické vyobrazenie cien v propagačných materiáloch je ilustračné a nemusí sa zhodovať s realitou.

5.0 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci dobrýBRAND alebo klienti ktorí už majú cenovú ponuku na vyhotovenie webstránky alebo ich rodinný príslušníci!

  1. ORGANIZÁTOR A FACEBOOK

1.1    Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas, že siuvedomuje, že spoločnosť Facebook nemá ani nebude mať v súvislosti s touto súťažou voči nemu žiadne záväzky.

1.2  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadenáspoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

1.3  Účasť v súťaži nie je podmienená kliknutím na tlačidlo „Like“
(„Páči sa mi“).

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1  Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2  Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3  Do súťaže bude zaradený len jeden hlas od jedného súťažiaceho. Duplicitné hlasy budú vymazané.

5.4  Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže vyjadruje, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.5  Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia (meno víťaza) pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.